Parehas Na Uhaw Sa Sex

Araw-araw na ipagtatrabaho, ibat-ibang tao at pangyayari ang nakikita ni Patrolman Alejandro. Habang abala siya sa pagtatrapiko ay may bumagsak na bato sa loob ng outpost na kinatatayuan niya. Nag-iinit ang ulong napatingin siya sa mga tumatawid papunta sa kabilang kalsada at tamang- tamang nakalingon sa kanya ang tatlong dalagitang nagtatawanan. Napalis ang galit niya nang maisip na isa sa mga yon ang nagpukol ng bato, bilang katuwaan ng grupo.

Tiningnan niya uli ang bato, saka lang niya napansing may kapirasong papel na naka-scotch taped sa pinakagitna niyon. Ikinilos niya ang traffic light saka niya pinulot ang bato sa kanyang paanan. Nang alisin niya ang scotch tape at buksan ang papel, nakasulat doon ang pangalan ng isang babae pati ang numero ng telepono. Napangiti siya sa sarili sa pagdaraos sa kanya ng kapilyahan ng tatlong dalagita. Sino kaya sa mga iyon? Pero, walang kabuluhan kung sino man sa tatlo dahil ni hindi niya matandaan ang mukha ng isa man sa mga iyon. Nilukot niya ang papel, mag-aaway lang sila ng misis niyang selosa kapag nalaman iyon.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Ilang araw ang dumaan, nakalimutan na niya ang nangyaring iyon nang muli na namang may pumukol ng bato sa loob ng kanyang outpost. Lumingon siya sa pinanggalingan, ang mga iyon na naman pero dadalawa na lang ang dalagitang nakita niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalawa. Isa sa mga iyon ang maganda at ewan kung bakit naibulong niya sa sarili na sana, ang magandang dalagita ang pangalang nakasulat sa bato. Pinulot niya uli ang bato, iyon din ang pangalang nakasulat. Nag-iisip siya bago nilukot ang papel.
Pulis siya at mali sa isang tulad niya na pagpapatulan ang mga ganoong sitwasyon, dudumi o lalo pang dudumi ang tingin ng mamamayan sa mga tulad niyang nasa ganoong tungkulin. Sabi niya sa sarili, dalagita lang ang mga iyon, mga batang isip kaya hindi pa pinag-iisipang mabuti ang isang bagay bago gawin. Nang lingunin niya
uli ang dalawa, pmagmamasdan pa siya ng mga iyo. Ipinilig niya ang ulo at ibinalik ang atensyon sa trabaho.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Hindi pa pala ang pangalawa ang huli. Makaraan ang isang linggo, mas malaki-laking bato ang lumagpak sa paanan niya. Nilingon niya kaagad ang pinanggalingan pero wala ang isa man sa tatlong dalagita, halos mga lalaki ang nakita niya sa gawing pinanggalingan ng bato. Naisip niya, maaaring iniutos lang sa iba ang pagpukol ng bato sa pagkakataong iyon. Kinuha niya ang bato, tinuklap ang nakadikit na papel at nabigla siya sa nakasulat doon. Bakla ka ba? Bakla ka yata, e. Sayang, pogi ka pa naman at macho, bakla ka pala
Naramdaman niyang nag-iinit ang magkabilang tainga niya sa matinding inis at pagkainsulto. Isang araw na hindi siya duty, idinayal niya ang numero ng teleponong nakabisa na ng kanyang isip. Sa parteng iyon siya magaling, magtanda ng katakut-takot na numero ng telepono. Hinanap niya si pinay MILF Rosie, ang pangalan ng babaing nakasulat. Sa boses ng sumagot at tunog ng paligid, natantiya niyang boarding house ang tinawagan niya. Bumungisngis ang babae nang magpakilala siya.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

“Hi, Cop. Sa wakas, pinansin mo rin ako. Duty ka ba ngayon?” Sandaling nag-isip ang babae nang sabihin niyang hindi. “Hmm, di puwede tayong magkita ngayon. Darating ako sa harap ng Gotesco, around three o’clock.”
Hindi na siya hinintay sumagot ni Rosie, ibinaba agad nito ang telepono pagkasabing magkikita sila. Di niya napigil ang pagiisip kung sino sa tatlong dalagita ang nagkakras sa kanya. “
“Yun kaya ang isa sa mga dalagita na nakita niya. Malakas ang dating ng dalagita ‘yun sa akin. Ngayon makikilala ko rin siya.” Nas aisip niya.
Menos-kinse para alas tres, nasa harap na siya ng Gotesco. Limang minuto pasado alas tres, biglang litaw sa harapan niya ang dalagitang nagmula sa kanyang likuran. Natigilan siya pagkakita sa babae, iyon nga ang mas maganda sa dalawang dalagitang pinagmasdan niya noon. Walang kaduda-duda. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalagita at tinitigan rin siya nito. Walang pangiming kinawit siya sa bisig ni Rosie at nagyaya sa breakwater sa Luneta na natitiyak niyang malimit nitong puntahan kasama ang barkada o maaaring ang nobyo pa.
Kahit kakaba-kaba ang dibdib na baka may makakita sa kanila, pinalis ni Patrolman Alejandro ang nararamdaman, dinaig iyon ng sobrang ganda ni Rosie. Pinameryenda niya si Rosie bago sila dumeretso sa breakwater. Nang nakaupo na sila sa harap niyon, saka niya itinanong ang matagal nang itinatanong ng kanyang isip.

“Ba’t mo ginagawa ito, Rosie? Dapat, sa edad mo’ng iyan ay nag-aaral ka.”
“Ayoko ng ganyan, ha? Sawa na ako sa sermon.”
Iyon naman ang talagang balak niyang gawin, sermonan ang dalagita sabihin dito ang maling ginagawa.
“Ba’t mo nga ginagawa ‘to?” tanong niya uli.
Ngumiti si Rosie. “E… sagusto kita, e. Ang pogi mo kasi. Mas pogi ka pa pala pag di ka naka-uniporme. Bago ka lang sa trabaho mo, ‘no? Mukhang ang bata-bata mo pa.”
Wala na siyang naisagot kay Rosie. Matagal nilang pinagmasdan ang paghampas ng tubig sa mga batuhan. Dumidilim na ang paligid, talagang magyayaya na siyang umuwi nang sumiksik na mabuti sa katawan niya si Rosie.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

“G-Giniginaw ako. Cop.”
Wala siyang alam na ibang gagawin kundi yakapin ito. Habang pilit niyang pinapalis ang malisya sa babaing halos sa tingin niya’y batang kapatid lang niyang nasa probinsiya, gumigiit naman ang dantay ng kakaibang lambot ng katawan nito sa kanyang katawan, kasabay ng samyo ng mabangong buhok at kalinisan ng buong katawan.
Napahigpit ang pagkakayakap niya kay Rosie sa paggapang ng bahagyang init. Nang iniisip niyang madadaig ng init ang katinuan ng kanyang isip, niyaya na niyang umuwi si Rosie. Sa halip, lalo nitong isiniksik ang katawan sa kanya at inilapit na mabuti sa kanyang mukha, ang mukhang tila nagmamakaawa.
“H-Hindi mo ba ‘ko hahalikan,Cop?” lyon naman ang gusto niyang gawin na tinatanggihan lang ng kanyang isip.
Kinabig niya si Rosie at marahang idinampi ang labi sa nakaawang na labi nito. Napapikit ang babae sa ekspertong paglalaro ng kanyang bibig habang ang
malaya niyang kamay ay pumatong sa ibabaw ng damit nito sa bahaging dibdib. Kapwa sila napapitlag, si Rosie pa mismo ang nagdiin ng nakapatong niyang kamay sa dibdib nito.
Gumuhit ang matinding init sa kanyang katawan sa pagkakasalat sa kayamanan taglay niyon, napabilis ang kanyang paghaplos sa suso nito kasabay ng mabilis ding paglalaro ng kanyang bibig sa malinis na bibig ng babae. Humihigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Rosie, napapadiin din ang kanyang pagdaklot sa dibdib nito na sinasalitan ng papaikot na kilos ng kanyang kamay. Nang kusang maghiwalay ang kanilang mga labi dahil sa pangangapos ng hininga, niyaya niya si Rosie na magtungo sila sa ibang lugar. Hindi ito kumibo.
Mabibilis ang mga hakbang nila palayo sa lugar na iyon, tumawag siya ng taksi at nagpahatid sa pinakamalapit na motel. Sa loob ng upahang silid, humihingal sa kasabikang inalis niya ang lahat ng suot sa katawan ng babae bago isinunod ang paghuhubad naman sa sarili. Nagdagdag sa pag-iinit ng kanyang katawan ang tila nasasabik na mukha ni Rosie habang nakahiga na ito sa malambot na kama at hinihintay siya.
Mahigpit ang pagyakap sa kanya ng dalawang nag-iinit ding braso nang idagan niya ang katawan ng babae. Nadala na nang tuluyan ang lalaki. Ay aw siyang tigilan ni Rosie. Makikita sa mukha ng dalagita ang sobrang kasabikan. Hindi na niya inisip kung ano ang motibo ng dalagita sa kanya. Hindi na niya inisip kung anong klaseng babae ito. Kung bakit sa edad niyang ito ay nagagawa niya ito. Ang dalagita lang ang nasa isip niya.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Ang maganda at malambot nakatawan nito ang kanyang pinupupog ng halik habang si Rosie naman ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Halos parang mapapatiran ng hininga si Rosie. lisipin mo tuloy na bihasang-bihasa na ito, gayong kay bata pa nito.
Nagsimulang bumiling-biling ang ulo ni Rosie nang simulan niya ang pagpapagapang ng halik mula sa labi nito pababa sa leeg, sa mga balikat hanggang sa mayayamang dibdib na may mala-rosas na utong. Pahingal na idinakot niya ang kanang palad sa kaliwang dibdib saka pinaglaro ang bibig sa kanang bahagi.
Napadaing si Rosie nang paglipat-lipatin niya ang kamay at bibig sa dalawang malulusog na suso. Napapaliyad at napapahalinghing sa sarap ang dalagita. Muling kumilos pababa ang kanyang mukha habang humahaplos ang bibig sa bawat dinadaanan hanggang humantong iyon sa pinakamahalagang bahaging nasa hanggahan ng mga hita ni Rosie. Inipon niya sa kanang palad ang may kalaguang damong tumatakip sa bahaging iyon bago niya isinubsob ang mukha at banayad na banayad na inihaplos ang bibig sa pinakaguhit ng lagusang kinakatasan na ng bahagyang nektar.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Napaliyad si Sarah, suminghap at bahagyang napatirik ang mga mata. Muli niyang iniulos ang bibig, sumayaw-sayaw ang katawan ni Rosie sa saliw ng musikang pan-disco. Naglagablab ang kanyang pakiramdam sa nakitang reaksiyon ng babae kaya pinagtagal niya ang ginagawa sa pagitan ng dalawang hita nito. Malakas na ang pag-ungol at daing ni Rosie, halos nagmumura na kasabay ng mga pagsambit sa kanyang pangalan, nang iangat niya ang katawan at isugpong ang sandata ng pagkalalaki sa bahaging sagisag ng pagiging babae ni Rosie.
Hindi siya nagtaka nang mabilis na mag-ugnay ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng bukas na lagusan. Hindi na birhen ang dalagita. Hindi pa rin niya alintana ang kalagayan nito. Sige pa rin siya sa paglalabas-masok sa puke ng dalagita. Sagad na sagad niyang ibinaon ang kanyang uten sa puke ng dalagita. Umindayog siya nang umindayog hanggang maramdaman niyang tila humihigpit ang pagkakasugpong ng mga ibabang bahagi ng kanilang katawan.

Ilang sandalipa, tila paiyak na dumadaing si Rosie kasabay ng halos pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod. Sinundan iyon ng mga paghingal, tanda ng pag-alpas ng naipong init at kasabikan nito. Umindayog siya uli, mabilis, hanggang sa siya naman ang magpaalpas ng tamod sa matinding pag-iinit at pagnanasa. Saka niya nadamang gusto niyang magsisi dahil sa pagpapatangay sa tukso nang nakahiga na silang pagkatabi ni Rosie.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Nanghihinayang din siya para sa babae dahil napakabata nito para magkaroon ng karanasan sa mga lalaki.Hindi akalain ni Patrolman Alejandro na gagawa ng malaking gusot sa buhay niya si Rosie. Mahigit isang buwan makaraan ang nangyari, siya ang itinuro nitong ama ng dinadala. Sa takot sa ama ng babae na namamahala ng sariling negosyo, kahit hindi siya siguradong anak nga niya ang nasa tiyan nito’y napilitan siyang pakisamahan si Rosie
Noon lang din niya natiyak na naghahanap ng atensiyon ng isang ama si Rosie kaya gumagawa ng mga pagpa-pansing tulad ng ginawa sa kanya na pinatulan niya naman. Sising-sisi siya sa nangyari, hindi niya ginusto na matulad sa iba na di lang iisa ang asawa dahil dagdag na responsibilidad iyon. Ang masakit, hindi naman niya gusto at lalong di niya mahal si Rosie. Naghalo na lang ang awa at pagsisisi ang sapilitang paldkisamaniyarito.

Gayunman, unti-unti siyang nakadama ng pagmamahal sa babae nang isilang nito ang batang lalaking kamukhang-kamukha niya.

Wakas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *